×

بهشته نینگ مکتب ده بیرینچی کونی


بهشته مکتب نینگ بیرینچی کونیده نیمه نیرسه لرنی کوردی و نیمه اویلیده؟ شو حکایه گه اوقینگ.اوشبو کتاب نینگ اوقیش درجه سی ۱ تینگ و او اوقیش باشلشنی ایستگن باله لر اوچون مولجللنگن.

Author

شیرل راو

License

CC BY / CC BY-SA

Download

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.