×

کتاب پشکِ حامد (کتاب کمکی خوانش برای دورۀ آزمایشی دری صنف اول، سمستر دوم، سویه دوم)


کتاب پشکِ حامد. این کتاب کمکی خوانش به حمایت و همکاری پروژه اطفال افغان می‌خوانند، تدوین گردیده است. کتاب بهار زیبا، برای هفته بیست و یکم، مضمون دری صنف اول مکاتب افغانستان  در نظر گرفته شده است. این کتاب کمک خوانش با حمایت و کمک موسسه «اطفال افغان می‌خوانند» به نشر رسیده است. كتاب‌هاى درسى متعلق به وزارت معارف بوده خريد و فروش آن جداً ممنوع است. با متخلفين برخورد قانونى صورت می‌گيرد.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.