×

ترخي خاطري (ناول)


ترخي خاطري، یوه په زړه پوري داستان دي چی د روسي پوځونو له د واکمنو له خاطرو حکایت کوي. موږ د محترم سید امرالله امید چي د دي اثر لیکوال دي، څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې کتاب د خپرولو اجازه یی راکړه.

Author

سید امرالله امید

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.