×

د خداي په کور کي (لنډي کیسي)


د خداي په کور کي د محترم سید امرالله امید د لندي کیسو یوه غوره مجموعه ده. موږ د محترم سید امرالله امید څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې کتاب د خپرولو اجازه یی راکړه.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.