×

د ښاپیرو په حرم کي (لنډي کیسي)


د ښاپیرو به حرم کي، یوه په زړه پوري داستان دي چی د محترم سید امرالله امید له خوا لیکل شوي ده. موږ له محترم امید صاحب څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې کتاب د خپرولو اجازه یی راکړه.

 

Author

سید امرالله امید

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.