×

بیولوژی (لسم ټولګی)


تاسو د لسم ټولگی د بیولوژی درسی کتاب چی د افغانستان د پوهنی وزارت له خوا خپاره شوي، لولي. درسي کتابونو د پوهني په وزارت اړه لري، خرڅول او اخیستل یی په کلکه منع دي.

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.