×

د افغانستان به ملي قدرت باندي د اغیزو لرونکو جغرافیایي عواملو پیژندنه


دا څیړنیزه مقاله چي د پوهنیار فیاض ګل مظلوم‌یار او پوهنمل بلال بدلون،‌ د ننګرهار ‍پوهنتون استادان له خوا لیکل سوي ده،‌  د ننګرهار پوهنتون حق علمي مجلې په ۱۱ ګڼه ۱۳۹۹ لمريز کال د ۰۲ څخه ۹۰ پاڼو کې خپره شوې ده. موږ له دي ګرانو استادانو څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې مقالي د خپرولو اجازه یی راکړه.

Author

پوهنیار فیاض ګل مظلوم‌یار او پوهنمل بلال بدلون

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.