×

يک فانتا بيتی خدای پُامُاني


له يک چلوکو ڄُهاڼ هيني، سی ڄُهاڼ هيني يُاں سلونوکُالا ليکرڼ پُاک دونيُايې خلکو بوخت سُاتيلېنی. يک فانتابيتو اول يک جوړی او ګيري پرکېڼي يک دميجيلو مُانو ݜی ګوش بانو. تيني يګيلو نتيجو چټو فرق لرانو او تهیبوانو يُاں اسُانټی دېلو او هاتی ټی اټيلُ بُاری ګسی پشُايې. له ڄُهاڼ افغانستانی منُان ګېيني، او ګيري جيتکو ټی له ڄُهاڼ منندارو کڼُا منُان ګېيني، او پلوشه سلم بزګری کڼُا بيُان بيليني.

Author

پلوشه بزګر سلام

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.