×

انمی مړه


اپرمع مړه اموسته نام کیوت که تی پیداکوته. سوره اړه پونویی اشپورو تں ستع لسه. ارګو اشپورو دی وابوتت اینه پره جیک پرمعا ارګو وری زعاته چيره پګه تی منچی یاسته لیشم اوبجیکی تں پعاںبله ای که. آینه آمکی سکال پره جیک تں ستع اسه چی افغان ستوراله ادریس شاه افغانستان جی مرکز آسیا. پمیج سوعونڅلی آرتں وری کیوت کولاتں ستع وپسی سته ای.

Author

ادریس شاه

Publisher

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.