×

کشول مړه جی ودعن یوښ کوښ


کویی مړه اګعام تں اتبا، اتکی منچی يوښ کوښ وعں ودعله وعيں ایکی مړه اموسته کشولوار مع امکیا مښ دویی سناتی ودعیک پساته. اینه امکی سکال پره جیک تں ستع او اسه. افغان ستوراله ادریس شاه. افغانستان جی چوع پونوره بدنش وری ستورالاتں ستع وپسی پونوی پره جیک مښ لیلیواک مصروف کعسته ای امکیا تں فرضیات ګر کوسته جی مستقل فکر کوسته سکال کراته.

Author

ادریس شاه

Publisher

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.