×

بعڅلی فاطمه جی خیمه


اینه پرمعا پره جیکی سته نوبوله کتاب اسه چی افغان ستوراله ادریس شاه پاره ستع دی ولسته به. اتکی فاطمه سته اونګته وتعوار کی مراکش ستع مدیترانه ویک، مصر-ترکیه جی پټوریک چین ویک چین ایکی پورجی چی سونګه ډګروار اوه سوره مښ
ګټں کوسته اتکی پاو ګوه. لیلیواک وله به تت چی یاسته اتجبں اونګته وتعوا رجی چانس اینه پره جیک مع پیداکه پر معاسته ادبیات لونګاله. ولسته تں لغت یات کوسته کں ارګوچانس برابر کوته.

Author

ادریس شاه

Publisher

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.