×

نورستانی (تره صنف)


کتاب زبان نورستانی که از طرف وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای صنوف سوم مکاتب نورستانی زبان به نشر رسیده است.

 

Author

سلیمان سون‌آرا نورستانی

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.