×

نورستانی (شتوا صنف)


کتاب زبان نورستانی برای مکاتب مناطق نورستانی زبان توسط سرمولف سلیمان سون‌آرا نوشته شده و توسط وزارت معارف دولت جمهموری اسلامی افغانستان به نشر رسیده است.

 

Author

سلیمان سون‌آرا نورستانی

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.