×

اچله‌ یی مړه


امکی نه بیه کشوله عارف (منچی) سته وری پښه ں عملی کوله. اپسول اپسول ملکه اچله یی مړه وای بی، اینه وری کی که با اتکیوستع کی که اچله یی مرکوع پوړی مړه با، سته پره جیک اسه چی هزار اسه پونویں ستع افغانستان اه او اڅله، سوره او اڅلاں تں کوتت. اینه پره جیک انی پنع پرمعا دیوکں افغان ستوراله ادریس شاه پارستع بی سه، ایکی وڅا دوڅ سه بوته منچاسته پره جیک څنګ افغانستان جی اروش بدنش منچا پاشی ستع جی ستوری ستاں وپسیاته.

 

Author

ادریس شاه

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.