×

کنیک کراله بنګی


کنیک کراله بنګی سته ارګو پره جیک اسه. ایمو جی شا یارکه
تی وری یات کوته انیوپع پره جیک تں اڅله وری پر معاډ رتیاتی اتکیوستع بلیوک کنیک کراله که سکال پتيان کوں ايچیله که بډګره ستع لساته آینه امکی سکال پره جیک تں ستع او اسه چی افغان ستوراله ادریس شاه بلیوک پونوی بوتی امنی پره جیک مع لیلیواک ښی اپار کرای سته ای. امکیاتں فرضیات کیوت کوسته جی کیوعه فکر کوں کاټ پيشلں ګاته.

 

Author

ادریس شاه

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.