×

دهقان ږن


دهقوْن ږن قصه ات څرٲنگی یٲ خو مون از زمٲڎند از یی کوْږځ ارد زواست.
یم قصه از قصه ېن صوفیوْن ځُلکېن ارد. از ییو هزار سالند تا شچیڅی اکم قصه ځُلکېن ساعت لپ تېر چوږج ات از بٲرېن مم لوْڤج. اک وی وختندېن لپ چیزېن مښکلات باره یند یاڎ چوږج.
یم ییو از وېڤ ڎیس ڎیس مردم قصه ېن ادی نڤشیج افغان ادریس شاه یی مم از شفایی ات کتابی افغوْنستوْن، آسیایی مرکزی ات شرق میانه یی جٲم چوږج.

Author

ادریس شاه

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.