×

اجره‌تیش‌دن اۉقووچیلر نینگ اَیریم قابلیت‌لری اوچون فایده‌لنینگ


مقصدلر:

اوشبو اوچره شوو‌‌ آخریده اشتراکچیلر قوییده‌گیلرگه اېگه‌ بۉلیشلری ممکن:

  • نېگه‌ و قَچان اجره‌تیش کېره‌کلیگینی انیقله ی آله دیلر.
  • اجره‌لیش اوچون تورلی استراتیژيلرنی توشونیب واوندن فایده‌لنه آله دیلر.
  • درس نینگ مضمونی و وظیفه‌لری اوچون تورلی خیل استراتیژيلرنی ماسلشتیره آله دیلر.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.