×

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت های ما در افغانستان، این ویدیو را تماشا کنید: زیادر خبري

شکغدا ژه مطلبأف


وه منبغي که خاصي أست


StoryWeaver Library


Explore the StoryWeaver Collections

Translate English Storybooks to Afghan languages

تازه خبر