×

د خداي په کور کي (لنډي کیسي)


د خداي په کور کي د محترم سید امرالله امید د لندي کیسو یوه غوره مجموعه ده. موږ د محترم سید امرالله امید څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې کتاب د خپرولو اجازه یی راکړه.

لیکونکی

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.