×

ستوري کیسه کوي (ناول)


ستوري کیسي، یوه په زړه پوري داستان دي چی د محترم سید امرالله امید له خوا لیکل شوي دي. موږ د محترم سید امرالله امید څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې کتاب د خپرولو اجازه یی راکړه.

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.