×

د ښاپیرو په حرم کي (لنډي کیسي)


د ښاپیرو به حرم کي، یوه په زړه پوري داستان دي چی د محترم سید امرالله امید له خوا لیکل شوي ده. موږ له محترم امید صاحب څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې کتاب د خپرولو اجازه یی راکړه.

 

لیکونکی

سید امرالله امید

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.