×

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت های ما در افغانستان، این ویدیو را تماشا کنید: کوپراق اورگه نینگ

مطلب قیدیرینگ


خاص منبعلر توپلمی


StoryWeaver Library


Explore the StoryWeaver Collections

Translate English Storybooks to Afghan languages

اینگ سونگی ینگیلیکلر