×
Text: Subject: Add
No. English Farsi Pashto Subject
46 gender role نقش جنسیتی - Sociology
47 functionalism کارکردگرایی. کارکردگرایی یکی از رویکردها در فلسفه ذهن است. ایده اصلی در این رویکرد آن است که حالت‌های ذهنی (باورها، خواست‌ها، احساس درد داشتن و ...) فقط از طریق نقش کارکردی خود ایجاد می‌شوند- یعنی همان روابط علی و معلولی با سایر حالت‌های ذهنی، ورودی‌های حسی و خروجی‌های رفتاری هستند. - Sociology
48 freedom آزادی - Sociology
49 feminism عقیده به برابری زن و مرد، زن‌گرایی د ښځینوو په پلوۍ سره كوالى Sociology
50 family خانواده - Sociology
51 exchange داد و ستد، تبادله، عوض، مبادله، تسعیر، تبادل، اسعار، ردو بدل کننده، ردوبدل ارز، صرافخانه، جای معاملات ارزی و سهامی، تعویض، صرافی، معاوضه، بورس، مبادله کردن، عوض کردن، تسعیر یافتن. معانی دیگر: تبادل کردن، بده و بگیر کردن، دادن و ستاندن، ردوبدل کردن، چفته کردن، پایا پای کردن، تاخت زدن، معاوضه کردن، جابه جا کردن، در مقابل دادن - Sociology
52 ethnography قوم نگاری، تشریح علمی، مطالعه علمی نژادها. معانی دیگر: (شاخه ای از مردم شناسی که با شناخت فرهنگ ها به ویژه فرهنگ های نانوشتار سروکار دارد) قوم شناسی، رامه شناسی، فرهنگ شناسی، نژادهای بشراز نظر اداب ورسوم و اختلافاتی که ازاین نقطه نظر با هم دارند - Sociology
53 equilibrium میزان، تعادل، موازنه، آرامش. معانی دیگر: (فیزیک) هم سنگی، هم ترازی، هم ایستایی، ترازمندی، هم وزنی، هم ترازویی، تعادل جسمی، تعادل روحی، تن ترازی، روان ترازی، آرامش، سکون - Sociology
54 enclave درون بوم. تحت محاصره. معانی دیگر: (بخشی از یک ناحیه یا کشور که از چندسو توسط سرزمین کشور دیگری احاطه شده باشد) سرزمین محصور، درونبوم، قلمرو بسته (در برابر: برونبوم exclave)، ناحیه ای که کشور بیگانه دور انرا گرفته باشد، ناحیه ایکه حکومت کشورهای بیگانه انرا کاملا احاطه کرده باشد - Sociology
55 dysfunction عدم کار، معلولی، عمل یا کار معلول وغیر عادی Sociology
56 disability ناتوانی، عجز، عدم قابلیت. معانی دیگر: نقص عضو، زمین گیری، معلولیت، آکمندی، فرنودی، محدودیت، کران بستگی، ناسودمندی، نداشتن مزیت، نقطه ی ضعف، کمبود، کمداشت، از کار افتادگی، (حقوق) عدم صلاحیت، ناشایستگی، عدم اهلیت، حجر. - Sociology
57 diffusion سرایت فرهنگی، ریزش، پخش، انتشار، پخش‌ه‌شدگی. معانی دیگر: اشاعه، پراکنش، گسترش، پاشش، نشت، (نور) پخشیدگی، پخشش، هم‌آمیزی مولکول‌ها (در گازها و آبگونه‌ها)، اطناب، درازگویی، پرگویی، روده‌درازی، شهوت کلام، افاضه. این مفهوم در مورد فرآیندی به کار می‌رود که از طریق آن یک ایده، اختراع، یا دیگر پدیده‌های فرهنگی از منابع خارجی به عاریت گرفته می‌شود. مردم ایده‌ها، ابزار، تولیدات و اختراعات دیگر جوامع را به عاریت می‌گیرند و از آن استفاده می‌کنند. - Sociology
58 deviance انحراف، سقم، برگشتگی، رفتار منحرف، کج‌رفتاری - Sociology
59 demography آمار مردم گیتی، آمارگیری نفوس بشر، آمارنگاری. معانی دیگر: (آمار) جمعیت‌شناسی، چپیره‌شناسی - Sociology
60 culture shock ضربه‌ی فرهنگی، کوبه‌ی فرهنگی - Sociology