×

د افغان ماشومانو لپاره د کیسې د کتابونو تولیدولو لپاره د سټوري ویور او درخت دانش کتابتون د ملګرتیا نوې وېډیو.

د سټوري ویور لخوا چمتو شوې دغه لنډه ویډیو وګورئ. دا وېډيو تشرېح کوي چي درخت دانش کتابتون څنګه له سټوري ویور سره کار کوي؛ ترڅو د افغان ماشومانو لاسونو ته کتابونه ورسوي.