×

د افغانستان په ژبو د CoVID-19 په اړه معلومات

آیا تاسو په خپله ژبه کې د COVID-19 په اړه د دقیقو او وروستي معلوماتو په لټه کې یاست؟ د درخت دانش کتابتون د ویروس په اړه په فارسي او پښتو ژبو کې د معتبرو معلوماتو سرچینو یو لیست ترتیب کړی دی. موږ به پدې لیست کې ډیرې سرچینې اضافه کولو ته دوام ورکړو هر کله چې چمتو شي او شتون ولري، نو ځکه په مکرر ډول له دې کتابتون څخه لیدنه وکړئ. او دا هیر نکړئ چې تاسو کولای شئ خپل ماشومان زموږ د کتابتون د ډیری زده کړې موادو سره بوخت وساتئ، پداسې حال کې چې دوی له ښوونځي ته نه ځي او په کور دي!

د فارسي ژبې لینک:

https://www.darakhtdanesh.org/fa/page/4133

د پښتو ژبې لینک:

https://www.darakhtdanesh.org/ps/page/4134

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)