×

ساختمان استخوان‌ها


در این مطلب شما در باره ساختمان استخوان نکات مفیدی را مطالعه خواهید کرد. هم چنان لینک‌هایی به کلیپ‌های آموزشی در باره ساختمان استخوان‌ها نیز در متن گنجانیده شده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

رویا احمدی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.