×

کتاب ارزیابی مداوم شاگرد (مضمون دری صنف دوم)


کتاب ارزیابی مداوم شاگردان برای صنف دوم از سوی وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۸ به نشر رسیده است.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.