×

هؤشیار زؤنڱگ و حیوان خطرناک


وختي که یؤ زؤنڱگ نه ایدیر لامین اي، ژم أان که ڤه مردم ژ أاۍ لامین دریغغي ویند حیران وزید – سکاو که و أاف مردم أان ڤه الخ حیوان خطرناک پیره ژاو أان چلشݢي ڤیه. وه زؤنڱگا پیه دانش و هؤشیاریش ناو أاف کمک کیند تا و أاۍ سرده دریایشان غالبی أات. مه قصه یؤ ژه صد حکایت أاف ژه مردم أان أاست که نویسنده افغان ادریس شاه أان که ژه راژیاو أان ژه مردمأن و کتیو أف ژه افغانستان أان وه ژه أمسایه جأیأف ژاوأن دیزدي. بیشدر ژه هزار سالان تا وېس مه قصه غان ڤه جواناف سر گرمي نگه لېتي و داواف توانایي نه حل کراوان نه مشکلات أانشان و نم أان که خ أای أانشان فکر و اندیشه کن أات ده ارگ أافشان لیي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

دوست محمد منجانی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.