×

دهقان ژنکه


قصه ژه دهقان ژنکین مه که چرگ وه ڤه یؤ أمینڱه ژه سؤرڤأن بیرؤن أڤیزد. مه یؤ ژه هزار قصه‌غأف ژه ستر أف نه رزگیأف أست. ژه یک هزار سالأن ڤمیر مه قصه‌غأن ڤه رزگیأف سرگرمی نگه لیتي که ده پأس شتا نم حکأیتأن و ده تکرار کرایش سهم غرڤأت وه ده عین وخت وده باره نه حل مشکلأن و یختاو أن نه درسأفشان بهره ایسأت. مه یؤ ژه جمله صدها قصه و حکایتأف أست که نویسنده افغان ادریس شاه أن بیشدر ژه ۳۰ سالاأن ڤه قصه‌غأف ژه مردمأن و کتیوأف ژه افغانستانأن وآسیاي مرکزي و شرق میانه‌غأن جمعي کري.

 

About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.