×

په انسان کې ترټولو غښتلې (قوي) عضله کومه ده؟


د غښتلتیا د معلومولو لپاره بېلابېلې لارې شتون لري. یو مطلقه غښتلتیا ده (اعظمي قوه)، ډینامیکي غښتلتیا (تکراري حرکتونه)، ارتجاعي غښتلتیا (په چټک ډول د قوې دفع کول) او وروستۍ هم د غښتلتیا زغم (مقابله ستړتیا).په انسان کې درې ډوله عضلات شتون لري چې عبارت دي له: د زړه عضلات، ښویه عضلات (نرم او هموار) او سخت عضلات. . .

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.