×

کتاب مادر دانای من (کتاب کمکی خوانش برای دورۀ آزمایشی دری صنف اول، سمستر اول، سویه دوم)


کتاب مادر دانای من. این کتاب کمکی خوانش به حمایت و همکاری پروژه اطفال افغان می‌خوانند، تدوین گردیده است. کتاب مادر دانای من، برای هفته هفتم، مضمون دری صنف اول مکاتب افغانستان  در نظر گرفته شده است. این کتاب کمک خوانش با حمایت و کمک موسسه «اطفال افغان می‌خوانند» به نشر رسیده است. كتاب‌هاى درسى متعلق به وزارت معارف بوده خريد و فروش آن جداً ممنوع است. با متخلفين برخورد قانونى صورت می‌گيرد.

Author

فاضله حمیدی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.