×

د کمال خان بند سیاسي او اقتصادي ارزښت او د افغانستان د اوبو د مهار ګټي


د یادې علمي مقالې څخه اساسي موخه د افغانستان د اوبو مهارولو ګټې او د کمال خان بند جوړيدو سیاسي، فرهنګي او ټولنيزو ښيګڼو بیانول دي. په دې څیړنه کې د افغانستان د اوبو مدیریت، د اوبو کچه، د کمال خان بند تاریخي مخینه او تسمې وجه، د کمال خان بند جغرافیايي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ارزښت او همدا شان د افغانستان د اوبو مدیریت په اړه د ګاونډیو انديښنو ته اشاره شوې. دا چې د کمال خان بند یوه ملي پروژه ده نو د څېړنې اصلي سوال دادی چې یاده پروژه به د افغانستان لپاره کوم فرصتونه رامنځ کړي. د یادې علمي مقالې ليکنه کتابتوني بڼه لري. د ددې علمې مقالې موندنې ښايي چې د کمال خان بند د رغيدو په واسطه به افغانستان وکولی شي، خپلې اوبه مهار او کنترول، د بیکارۍ کچې ټيټوالی، د بريښنا دستګاه جوړيدل، د ځمکو خړوبول، د اوبو څخه د سیاسي فشار په توګه ګټه اخستنه، د سیمې ښیرازي او ولسونو ته د څښاک پاکې اوبه رامنځ ته کول دي.  دا څیړنیزه مقاله  د پوهنیار فیاض ګل مظلوم‌یار  د ننګرهار ‍پوهنتون استاد له خوا لیکل سوي ده او  موږ له هغوي  څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې مقالي د خپرولو اجازه یی راکړه.

Author

پوهنیار فیاض ګل مظلوم‌یار

License

CC BY / CC BY-SA

Download

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.