×

د نیوکه کوونکي تفکر د پروسي چارت


د نیوکه کوونکي تفکر د پروسي چارت. دا مطلب د Afghan Translators Association له خوا درخت دانش کتابټون لپاره ژباړه شوي ده چی له دوی نه مننه کوو.

Author

Translator

‍Afghan Translation Association

License

CC BY / CC BY-SA

Download

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.