×

د تنفسي سیستم سره بلدېدل


په دغه مبحث کې به تاسو د تنفسي دستګاه له بېلابېلو برخو او د هغو د کار کولو له ډول سره بلد شئ. دا مطلب د Afghan Translators Association له خوا درخت دانش کتابټون لپاره ژباړه شوي ده چی له دوی نه مننه کوو.

Translator

Afghan Translation Association

License

CC BY / CC BY-SA

Download

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.