×

په ښوونه او روزنه کي د جنسیت پر بنسټ ولاړ تحلیل


په افغانستان کي د ښوونکو د روزني په بدخه کي د جنسیتی مساوات د پروژي (GETT) اړوند کورس. GETT یوه نوښتي پروژه ده چي موخه‌یی په افغانستان کي جنسیتی ځواب ویونکي د ښوونکو د روزنی مرکزونو ته وده ورکول دي.

 

Author

لورین اوتس

License

CC BY / CC BY-SA

Download  Glossary

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.