×

تاریخ تحول نثر فارسی معاصر


در این کتاب در باره‌ی تاریخ تحول نثر فارسی بحث شده که متضمن بحث در تحول نثر و علل آن، شرح سبک‌های جدید نویسنده‌گی و آثار نویسنده‌گان فهرست جراید و مجلات ایران می‌باشد.

Author

عزیز دولت‌آبادی

License

CC BY / CC BY-SA

Download  Glossary

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.