×

د هډوکو جوړښت


عامه ده چې فکر وکړو هډوکي ژوندي ندي، خو هډوکي ژوند کوي. په رښتیا سره تاسو په دوامداره توګه د نسجونو او یا هم د هډوکو د نوي اوبدلو په حالت کې یاست. دا په دې مانا چې تاسو په دوامداره توګه له هډوکو خلاصېږئ. هډوکي له وینې، رګونو، ډول ډول سلولونو او پروتینونو ډک دي چې له همدې امله د ژوند تر ټولو لوی او پیچلی جوړښت جوړوي.

Translator

Afghan Translation Association

License

CC BY / CC BY-SA

Download  Glossary

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.