×

د افغانستان له تاریخي نقشو ټاکنه


په دغه لیکنه کې د فارس له امپراتوری څخه د شلمې پېړی تر پیل پورې د افغانستان لنډ تاریخ او هغه انځورونه او نقشې کوم چې د کانګرس کتابتون د جغرافیې برخې اړوند دي شامل دي.

Translator

Afghan Translation Association

License

CC BY / CC BY-SA

Download  Glossary

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.