×

ریاضي (لومړي ټولګي)


دا د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د پوهني وزارت د لومړي ټولګي لپاره د ریاضی درسي کتاب دي چي په ۱۳۹۸ کال کی چاپ شوي دي.

Download

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.