×

حل سوالات کانکوری فصل ۳ فیزیک صنف ۱۱ (بخش دوم)


در این مطلب، ابتدا نکات اصلی درس که عبارت از حرکت دو بعدی است، بیان شده و سپس سوالات کانکوری مرتبط حل گردیده است.

Download

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

انجینیر محمد هادی نظری

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.