×

حل تمرینات فصل اول ریاضی صنف چهارم


این مطلب شامل حل تمرینات صفحات (31، 32 و 36) فصل اول ریاضی صنف چهارم می‌باشد که موضوع آن‌را "طبقه‌بندی اعداد" تشکیل می‌دهد.هم‌چنان این مطلب مربوط کتاب درسی وزارت محترم معارف افغانستان، سال تعلیمی 1396 می‌باشد.

Download

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

انجنیر ستار بهادری

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.