×

ډیری کوچني تخمونه


د دي درس د زده کړې موخه: د درس په پای کې به زده کونکي پدې پوه شي چې له مختلفو تخمونو څخه مختلف نباتات رالوییږي،او همدارنگه زده کوونکي به وکولی شي چې د انځورلرونکو کارتونو څخه په ګټې اخیستنې د تخمونومختلف ډولونه ترتیب او طبقه بندي کړي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

Translator

حمزه فرخ

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.