×

تندر


تندر د برېښنا د لارې د هوا د شدید انبساط څخه رامنځته کیږي. برېښنا له وریځو څخه تر نېږدې ونې یا بام پورې یوازې د یوې ثانیې څو زره برخې وخت ونیسي تر څو له هوا څخه تېر شي. معمولا ویل کیږي چې له برېښنا څخه وروسته د تندر جګ آواز خپله له برېښنا څخه تولیدیږي . که څه هم کوم غرهار چې د تندر په بڼه کې زموږ غوږونو ته رارسیږي، په حقیقت کې د برېښنا د لارې په شاوخوا کې د هوا د شدید انبساط څخه رامنځته کیږي. لکه څنګه چې برېښنا له وریځو څخه ځمکې ته را ستنېږي، دوهم ټکان د لومړی ټکان د لارې په تعقیب له ځمکې څخه وریځو ته بیر ته ستنېږي .‌.‌.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

Translator

حمزه فرخ

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.