×

حل تمرینات فصل پنجم ریاضی صنف سوم


این مطلب شامل حل تمرینات صفحات ( 36، 37 و 38) فصل پنجم ریاضی صنف سوم می‌باشد که موضوع آن‌را " خط اعداد " تشکیل می‌دهد. هم‌چنان این مطلب مربوط کتاب درسی وزارت محترم معارف افغانستان، سال تعلیمی 1398 می‌باشد.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

Please login to download this resource.


About this resource

Author

انجنیر ستار بهادری

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.