×

د یوولسم ټولګي د فزیک مضمون د دوهم څپرکي پوښتنې او ځوابونه (دوهم څپرکۍ)


د یوولسم ټولګي د فزیک مضمون دوهم څپرکي د ورستي تمرین د پوښتنو حل. دا تمرین د استاد مدیحه احمدی له خوا حل شوی او استاد ملیحه حسینی یی به پښتو کي ژباړلي ده.


About this resource

Author

ملیحه احمدی

Translator

ملیحه حسینی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.