×

د دولسم ټولګي د ریاضی د تمرینونو حل (‍شپږم څیرکي (دوهمه برخه)


د دولسم ټولګي د ریاضی د تمرینونو حل (‍شپږم څیرکي (دوهمه برخه).


About this resource

Author

استاد بهادری

Translator

زاهدالله عابد

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.