×

چند ضلعی‌ها (مضمون ریاضی صنف هفتم)


در این کلیپ ویدیویی درس چندضلعی‌ها مربوط کتاب درسی ریاضی صنف هفتم توسط استاد ستار بهادری ارایه می‌گردد. این ویدیو کلیپ توسط کتاب‌خانه درخت دانش تهیه گردیده است.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

انجنیر ستار بهادری

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.