×

حالت انطباق پذیری دو مثلث قایم الزاویه که وتر و یک ضلع قایم آن‌ها مساوی باشد (شنیداری\دیداری)


این کلیپ آموزشی که در آن درس «حالت انطباق پذیری دو مثلث قایم الزاویه که وتر و یک ضلع قایم آن‌ها مساوی باشد» مربوط مضمون ریاضی صنف هفتم مکاتب افغانستان توسط استاد ستار بهادری شرح گردیده، از سوی کتاب‌خانه درخت دانش تهیه شده است.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

انجنیر ستار بهادری

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.