×

قانون اساسی و جامعه در حال گذار افغانستان (ارزیابی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسی)


قانون اساسی و جامعه در حال گذار افغانستان، یک اثر پژوهشی است که موضوع آن را به دست آوردن نظرات مردم افغانستان در مورد تعدیل قانون اساسی و مطالبات آن‌ها در این زمینه، تحلیل و بررسی آن‌ها تشکیل و هدف اساسی از آن، به قول نویسنده‌گان آن، کمک به روند و فرایند تعدیل قانون اساسی می‌باشد. این پژوهش توسط اندیشمندان شناخته‌شده‌ی افغانستان، داکتر محمد امین احمدی، عبدالاحد محمدی، محمد عرفانی انجام یافته و از سوی انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان به نشر رسیده است.

 


About this resource

Author

داکتر محمد امین احمدی، عبدالاحد محمدی، محمد عرفانی

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.