×

انتقال قدرت از پروفیسور برهان‌الدین ربانی به حامد کرزی


کتاب انتقال قدرت از پروفیسور برهان‌الدین ربانی به حامد کرزی، پژوهشی است در مورد نشست بن از قلم زکریا اصولی. در این کتاب نویسنده کوشیده است با استفاده از منابع دست‌داشته به جریاناتی که قبل از نشست بن و در جریان آن روی‌داده است روشنی بیندازد.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

زکریا اصولی

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.